header image
امروز  دو شنبه 30 اردیبهشت 1398
مسئول هیئت
مسابقات لیگ ها
نمایش جزئیات
جمعه 13 مرداد 1396
رضایی بهمن (زمین ارتش) 15:45
پنج شنبه 12 مرداد 1396
وصال طلائیه 16:0
جمعه 13 مرداد 1396
آسیا ولیعصر (زمین هوابرد) 17:0
خلیج فارس مقاومت (زمین ارتش) 17:45
یک شنبه 15 مرداد 1396
پیام حافظ (ورزشگاه شهید دستغیب) 16:0
دو شنبه 16 مرداد 1396
پژمان پارسه قشقایی (زمین بازی باهنر) 16:0
پنج شنبه 19 مرداد 1396
طلائیه آسیا(زمین ارتش) 16:0
جمعه 20 مرداد 1396
قشقایی وصال(زمین ارتش) 18:0
مقاومت بهمن(زمین شهیدحمزه) 17:45
ولیعصر خلیج فارس(زمین زرهی) 17:30
شنبه 21 مرداد 1396
حافظ پژمان پارسه(زمین ارتش) 16:0
یک شنبه 22 مرداد 1396
پیام رضایی(ورزشگاه شهیددستغیب) 16:0
پنج شنبه 26 مرداد 1396
پژمان پارسه پیام(زمین باهنر) 16:0
رضایی فجرشهیدسپاسی(زمین ارتش ) 16:0
جمعه 27 مرداد 1396
خلیج فارس طلائیه(زمین ارتش) 18:0
بهمن ولیعصر(زمین شهیدحمزه) 17:30
آسیا قشقایی(زمین هوابرد) 17:0
شنبه 28 مرداد 1396
وصال حافظ(زمین ارتش) 16:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
حافظ آسیا(ارتش) 16:0
پژمان پارسه رضایی(زمین باهنر) 16:0
جمعه 03 شهریور 1396
طلائیه بهمن(زمین ارتش) 17:45
شنبه 04 شهریور 1396
ولیعصر فجرسپاسی(زرهی) 17:30
قشقایی خلیج فارس(زمین ارتش) 16:0
یک شنبه 05 شهریور 1396
پیام وصال(ورزشگاه شهیددستغیب) 16:0
پنج شنبه 12 مرداد 1396
پژمان پارسه ملوان جنوب (زمین باهنر) 15:0
جمعه 13 مرداد 1396
حافظ خلیج فارس (زمین ارتش) 15:0
وصال طلائیه (زمین ارتش) 17:0
شنبه 14 مرداد 1396
رضایی قشقایی (زمین ارتش) 15:0
پنج شنبه 19 مرداد 1396
پرسپولیس ملوان جنوب(زمین سیمان) 17:0
جمعه 20 مرداد 1396
حافظ آرمان شیراز(زمین ارتش) 14:0
وصال طلائیه(زمین ارتش) 16:0
بهمن قشقایی(زمین شهیدحمزه) 15:45
جمعه 27 مرداد 1396
قشقایی وصال 14:0
طلائیه پرسپولیس(زمین ارتش) 16:0
بهمن حافظ(زمین شهید حمزه) 15:30
یک شنبه 29 مرداد 1396
ملوان جنوب آرمان(ورزشگاه شهید دستغیب) 16:0
یک شنبه 05 شهریور 1396
آرمان طلائیه(صاایران) 16:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
پرسپولیس قشقایی(سیمان) 16:0
جمعه 03 شهریور 1396
حافظ ملوان جنوب(زمین ارتش) 13:45
وصال بهمن(زمین ارتش) 15:45
پنج شنبه 02 شهریور 1396
پرسپولیس قشقایی (سیمان) 16:0
جمعه 03 شهریور 1396
حافظ ملوان جنوب (ارتش) 13:45
وصال بهمن (ارتش) 15:45
یک شنبه 05 شهریور 1396
آرمان طلائیه (صاایران) 16:0
چهار شنبه 08 شهریور 1396
بهمن پرسپولیس (ورزشگاه حمزه) 17:30
جمعه 10 شهریور 1396
قشقایی آرمان (ورزشگاه ارتش ) 15:30
وصال حافظ (ورزشگاه ارتش) 17:30
یک شنبه 12 شهریور 1396
طلائیه ملوان (شهید دستغیب) 16:0
دو شنبه 09 مرداد 1396
صنعت نفت پرسپولیس (ورزشگاه شهید دستغیب) 17:0
سه شنبه 10 مرداد 1396
انقلاب پژمان پارسه (ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
چهار شنبه 11 مرداد 1396
آسیا وصال ب (ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
پنج شنبه 12 مرداد 1396
پیروانی کولاک (ورزشگاه شهید دستغیب) 16:45
آپادانا رضایی (ورزشگاه شهیددستغیب) 18:0
جمعه 13 مرداد 1396
سپاهان مقاومت الف (ورزشگاه شهید دستغیب) 16:45
پیام ایرانیان ب (ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
توحید ایرانیان الف (زمین شهیدحمزه) 16:0
ملوان جنوب الف ملوان جنوب ب (ورزشگاه شهیدحمزه) 17:15
پیمان حافظ الف (ورزشگاه شهیدحمزه) 18:30
شنبه 14 مرداد 1396
خدایاری پدیده (ورزشگاه شهیددستغیب) 16:45
یک شنبه 15 مرداد 1396
مقاومت پارس (ورزشگاه شهیددستغیب) 18:0
دو شنبه 16 مرداد 1396
خلیج فارس الف حافظ ب (ورزشگاه دستغیب ) 17:0
چهار شنبه 18 مرداد 1396
پگاه پرسیا پویش (ورزشگاه دستغیب ) 18:0
پنج شنبه 19 مرداد 1396
صنعت نفت پژمان پارسه (ورزشگاه دستغیب ) 16:0
خلیج فارس ب پارسا (ورزشگاه دستغیب ) 17:15
پیشگامان آرمان (ورزشگاه دستغیب ) 18:30
جمعه 20 مرداد 1396
انقلاب پیروانی (ورزشگاه دستغیب ) 16:0
حافظ ب آریا 17:15
آسیا پیروانی (ورزشگاه دستغیب ) 18:30
شنبه 21 مرداد 1396
خدایاری مقاومت الف 16:40
یک شنبه 22 مرداد 1396
خلیج فارس الف بهمن 18:0
یک شنبه 22 مرداد 1396
برق الف وصال الف(ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
دو شنبه 23 مرداد 1396
شاهین برق ب(ورزشگاه شهید دستغیب) 17:30
سه شنبه 24 مرداد 1396
شیراز نوین بعثت 18:0
چهار شنبه 25 مرداد 1396
پیام کولاک(ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
پنج شنبه 26 مرداد 1396
سپاهان ایرانیان الف(ورزشگاه شهید دستغیب) 16:40
آپادانا پارس(ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
جمعه 27 مرداد 1396
ملوان ب پگاه پرسیا(ورزشگاه شهید دستغیب) 16:40
برق الف پویش(ورزشگاه شهیددستغیب) 18:0
شنبه 28 مرداد 1396
توحید مقاومت ب(ورزشگاه شهیددستغیب) 16:40
یک شنبه 29 مرداد 1396
پدیده رضایی 18:0
دو شنبه 06 شهریور 1396
پدیده رضایی (دستغیب) 17:30
سه شنبه 07 شهریور 1396
خلیج فارس الف بعثت (دستغیب ) 18:0
چهار شنبه 08 شهریور 1396
حافظ الف ملوان جنوب الف (دستغیب) 18:0
پنج شنبه 09 شهریور 1396
آپادانا توحسد ( دستغیب) 16:40
مقاومت الف ایرانیان الف ( دستغیب) 18:0
جمعه 10 شهریور 1396
ملوان ب پیمان (شهید دستغیب ) 16:40
سپاهان مقاومت ب (دستغیب) 18:0
شنبه 11 شهریور 1396
برق ب وصال الف (ورزشگاه دستغیب ) 16:30
یک شنبه 12 شهریور 1396
برق الف پگاه پرسیا ( دستغیب ) 18:0
دو شنبه 30 مرداد 1396
حافظ الف ملوان جنوب الف (شهید حمزه) 17:30
سه شنبه 31 مرداد 1396
برق ب پیمان (شهید دستغیب ) 18:0
چهار شنبه 01 شهریور 1396
وصال الف شاهین (دستغیب) 18:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
حافظ ب آرمان (ورزشگاه دستغیب ) 16:40
خلیج فارس الف آریا (دستغیب) 18:0
جمعه 03 شهریور 1396
شیراز نوین پارسا (ورزشگاه دستغیب ) 16:40
پیام انقلاب (دستغیب) 18:0
پرسپولیس پژمان پارسه (ورزشگاه حمزه ) 16:0
صنعت نفت پیروانی (ورزشگاه حمزه ) 17:15
وصال ب کولاک (شهید حمزه) 18:30
شنبه 04 شهریور 1396
بهمن بعثت (شهید حمزه) 16:30
پیشگامان خلیج فارس ب (شهید دستغیب) 16:40
یک شنبه 05 شهریور 1396
آسیا ایرانیان ب ( شهید دستغیب ) 18:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
حافظ آسیا (ارتش) 16:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
پژمان پارسه (باهنر) رضایی 16:0
جمعه 03 شهریور 1396
طلائیه بهمن (ارتش) 17:45
ولی عصر فجرسپاسی(زرهی) 17:30
قشقایی خلیج فارس (ارتش) 16:0
یک شنبه 05 شهریور 1396
پیام وصال (شهید دستغیب) 16:0
جمعه 10 شهریور 1396
آسیا پیام (ورزشگاه دستغیب) 17:0
فجرسپاسی طلائیه (شهید حوزه) 15:30
بهمن قشقایی (شهید حمزه) 17:30
شنبه 11 شهریور 1396
خلیج فارس حافظ (ورزشگاه ارتش) 14:0
رضایی ولیعصر (ورزشگاه ارتش) 16:0
یک شنبه 12 شهریور 1396
وصال پژمان پارسه (ورزشگاه ارتش) 16:0
لیگ های فوتبال شیراز
نمایش جزئیات
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال 5 5 15
2 پرسپولیس 5 3 10
3 آسیا 5 3 10
4 توحید 5 2 6
5 آوین 5 1 3
6 رضایی 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 حافظ 5 5 15
2 ملی ایرانیان 5 3 9
3 آپادانا 5 2 8
4 پگاه پرسیا 5 2 7
5 پارسا 5 1 4
6 آریا 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 برق 5 4 13
2 پیام 5 4 13
3 شیرازنوین 5 3 9
4 کیان 5 2 6
5 شاهین 5 1 3
6 مقاومت 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بعثت 5 4 13
2 پدیده 5 3 10
3 پویش 5 2 9
4 کولاک 5 1 4
5 احسان 5 0 3
6 ایرانیان 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خليج فارس 19 14 46
2 پژمان پارسه 20 10 33
3 كولاك 20 9 31
4 احسان (راستي) 20 7 29
5 طلائيه 20 7 29
6 حافظ 20 8 28
7 ماهان 19 7 28
8 قشقایی 20 6 25
9 سپاهان 20 6 22
10 استقلال 20 2 14
11 پيام 20 2 10
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 طلائیه 19 14 46
2 حافظ 19 13 42
3 پيرواني 19 12 39
4 پرسپولیس 19 9 33
5 بهمن 19 9 31
6 آرمان 19 8 24
7 قشقایی 19 5 21
8 ملوان 19 5 17
9 وصال 19 3 13
10 تيرازيس 19 2 10
11 خليج فارس 10 2 7
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ايثارظفرآباد 6 5 15
2 سرخپوشان 6 4 13
3 ايلات خمسه 6 4 13
4 وحيدرضايي 6 3 9
5 خليج فارس 6 2 7
6 اميد 6 1 4
7 اتحادپارسیان 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 شاهين 6 5 16
2 كاروتك 6 4 14
3 فارس نوين 5 3 9
4 خداياري 6 2 8
5 آذرخش المپیک اسپورت 5 2 7
6 پارسیان قصردشت 7 1 3
7 آپادانا 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 عقاب بهارستان 5 5 15
2 مهندسي 5 4 12
3 منتظران مهدي (عج) 5 4 12
4 آرين 6 2 7
5 پارس 6 1 4
6 ماهان 5 1 4
7 والا 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 مهندسی 3 3 9
2 آراد 3 3 9
3 منتظران مهدی (عج) 3 2 6
4 فرهنگ 2 1 3
5 دلدادگان مهدی (عج) 2 1 3
6 پارس 1 1 3
7 شیراز جوان 1 0 0
8 فوتسال اسپرت 2 0 0
9 عقاب بهارستان 2 0 0
10 سرخپوشان 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 اتحاد 6 4 14
2 شهداي دهك 6 4 12
3 سپاهان 6 3 11
4 اتحاد دشمن زياري 6 3 10
5 ملوان جنوب 6 3 9
6 مرصاد 6 2 7
7 بهمن 6 2 6
8 افتخار 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ايمان سبز 6 5 16
2 شهيد يزدان پناه 6 5 15
3 لران زاگرس 6 3 11
4 شاهين جواديه 6 2 8
5 آينده سازان 6 2 8
6 مقتدر 6 1 4
7 شهداي قلات 6 0 3
8 شهداي دشتك 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 فجر سپاسي 6 5 16
2 حافظ 6 5 16
3 پيرواني 6 4 14
4 پويش 6 2 7
5 پارسا 6 2 6
6 شيراز نوين 6 2 6
7 انقلاب 6 1 3
8 خليج فارس 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال 5 5 15
2 آرمان 5 4 12
3 سايپا 5 4 12
4 پارس 6 2 7
5 پگاه پرسيا 6 2 7
6 آريا 5 1 4
7 پرشين اتحاد 5 1 4
8 آسيا 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال 3 2 7
2 شهيدحدادي 3 2 6
3 پيرواني 3 1 5
4 شهداي ظفرآباد 3 0 3
5 باصري 3 0 1
6 پارسا 3 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 زرقان 4 3 10
2 شهيداسلام نسب 4 2 8
3 كوشك بيدك 3 1 4
4 فولاد 3 1 4
5 آريا 4 1 4
6 جنوب شيراز 4 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 فجر 5 4 13
2 ولی عصر 5 4 13
3 انقلاب 5 2 6
4 آریانا اسپورت 5 1 5
5 سایپا 5 1 4
6 وحید رضایی 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس 4 4 12
2 بهمن 4 4 12
3 پیشگامان 5 1 5
4 ملوان جنوب 4 1 4
5 آرمان 4 1 4
6 طلوع کیان 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پیروانی 5 5 15
2 خدایاری 5 3 10
3 آینده سازان 5 3 9
4 سپاهان 5 1 5
5 پرشین اتحادپارسیان 5 1 4
6 پژمان پارسه 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پیروانی 6 5 15
2 فجر 6 4 13
3 بهمن 5 4 13
4 حافظ 5 3 9
5 برق 6 2 7
6 پرسپولیس 5 1 3
7 پدیده 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس 6 6 18
2 ولی عصر 5 4 12
3 وصال 5 4 12
4 بعثت 5 2 6
5 پیام 5 1 4
6 خدایاری 5 0 2
7 ملی ایرانیان 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس الف 6 3 12
2 سایپا 6 3 12
3 پویش 6 3 12
4 حافظ ب 5 2 9
5 شیرازنوین 6 2 6
6 سپاهان 6 1 3
7 پژمان پارسه 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس ب 6 4 14
2 پیشگامان 6 4 14
3 برق الف 6 4 13
4 آسیا 6 2 7
5 ملوان جنوب 6 2 7
6 بهمن 7 2 6
7 آرمان 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 انقلاب 6 5 15
2 ملی ایرانیان 5 4 12
3 برق ب 6 4 12
4 خدایاری 6 2 7
5 کولاک 4 2 6
6 پیام 5 1 4
7 پارسا 6 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 حافظ الف 6 6 18
2 وصال 6 4 13
3 بعثت 6 4 13
4 تیرازیس 5 3 9
5 استقلال 5 1 4
6 پارسه 6 1 4
7 فجر 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بهمن 7 7 21
2 وصال 7 4 13
3 قشقایی 7 2 7
4 پژمان پارسه 8 2 7
5 پرشین اتحادپارسیان 7 1 4
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 حافظ 5 4 13
2 آسیا 5 3 9
3 فجرسپاسی 5 2 7
4 انقلاب 4 1 5
5 سایپا 4 1 5
6 استقلال 4 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پویش 5 4 13
2 آریا 4 3 9
3 سپاهان 3 2 6
4 پیام 4 1 4
5 خلیج فارس 5 1 3
6 احسان 5 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بعثت 6 6 18
2 پارسیان قصردشت 5 3 10
3 دراک 6 3 10
4 عقاب 6 3 9
5 شیرازنوین 5 3 9
6 سروش 6 1 3
7 ماهان 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ولی عصر 7 5 16
2 پیشگامان 7 5 15
3 پارسا 7 4 14
4 پیکان 7 4 14
5 ایرانیان 7 3 10
6 وحید رضایی 7 2 7
7 پرشین اتحادپارسیان 7 1 4
8 کیان 7 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خدایاری 7 6 18
2 زرقان 6 5 15
3 ملی ایرانیان 6 5 15
4 فارس نوین 7 3 10
5 کولاک 7 3 10
6 آپادانا 7 2 6
7 شاهین گاز 7 0 3
8 پدیده 7 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خليج ب 2 2 6
2 پيشگامان 2 2 6
3 كيان 2 2 6
4 برق الف 2 1 3
5 ايرانيان 2 1 3
6 وصال 2 1 3
7 حافظ ب 2 1 3
8 تيرازيس 2 0 0
9 شيراز نوين 2 0 0
10 انقلاب 2 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 حافظ الف 2 2 6
2 ملوان 2 2 6
3 برق ب 2 2 6
4 بعثت 2 1 4
5 پويش 2 1 4
6 پديده 2 0 1
7 پيام 2 0 1
8 بهمن 2 0 0
9 استقلال 2 0 0
10 خليج الف 2 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 عقاب بهارستان 4 2 8
2 وصال ب 4 2 7
3 فرهنگ الف 3 2 6
4 آرين 3 1 4
5 فوتسال اسپورت 4 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ملوان جنوب 3 3 9
2 برق ب 3 2 7
3 زنديه 4 2 7
4 مهندسي 3 0 0
5 فرهنگ ب 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال الف 3 3 9
2 صدرا 3 2 7
3 خورشيد 3 1 4
4 ماهان 3 1 3
5 پگاه پرسيا 4 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وليعصر 2 1 4
2 برق الف 2 1 4
3 احسان 2 1 3
4 پيشگامان 1 0 0
5 آوين 2 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ولیعصر 7 7 21
2 آسیا 7 5 16
3 صدرا 7 5 15
4 عقاب بهارستان 6 3 10
5 مهر شیراز 5 2 6
6 وصال ب 6 2 6
7 شاهین الف 7 1 3
8 ماهان 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سرخ پوشان 6 6 18
2 وصال الف 5 4 12
3 شاهین ب 5 2 7
4 فرهنگ 4 1 4
5 خورشید 4 1 3
6 آریانا 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 عقاب بهارستان 3 2 6
2 خورشید 3 2 6
3 وصال 3 2 6
4 ماهان 2 1 3
5 آتا 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 استقلال 4 2 8
2 پگاه پرسیا 3 2 7
3 مهندسی 3 1 3
4 منتظران 3 0 2
5 سرخ پوشان 3 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 شهيدقزلي 3 2 7
2 دايتي 3 2 6
3 شهداي گمنام 3 1 4
4 پارس يكتا 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پارس 3 3 9
2 اميدفرهنگ 3 2 6
3 دانشگاه زند 3 1 3
4 يونايتد 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 منتظران الف 3 3 9
2 استقلال جهرم 3 1 4
3 تيرازيس 3 1 4
4 منتخب زرقان 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 آريانا 3 2 7
2 حافظ 3 2 7
3 شهاب 3 1 3
4 بهارستان 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 منتظران ب 2 1 4
2 ثارالله 2 0 2
3 شهيد عاطفه مند 2 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سبحان 2 2 6
2 ايرانيان 2 0 1
3 اتحاد قشقايي 2 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 آريانا جرسقان 3 3 9
2 آسا اسپورت 3 2 7
3 شهداي درودزن 3 2 6
4 اميد ظفر 3 1 3
5 آريانا سعادت 3 0 1
6 مهرسام 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سايپا 3 2 7
2 شاهين سبز 2 2 6
3 پارسيان قصرالدشت 2 1 3
4 سهند كوشك بيدك 2 1 3
5 بعثت 2 0 1
6 گلستان 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 22بهمن 2 2 6
2 كارون 3 1 5
3 صنعت شيراز 2 1 4
4 ايلات خمسه 2 1 4
5 شهدا سنجانك 2 0 0
6 سروش 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 اميدفرهنگ 1 1 3
2 منتظران مهدي (عج) الف 0 0 0
3 شهيد قزلي 1 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 دايتي 1 1 3
2 استقلال جهرم 0 0 0
3 پارس 1 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 آريانا 1 1 3
2 سبحان 0 0 0
3 ثارالله 1 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 حافظ 1 0 1
2 منتظران مهدي (عج) ب 1 0 1
3 ايرانيان 0 0 0
گلزنان برتر
نمایش جزئیات
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
0 0
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
1 3 محمدقاسمی پیام
2 2 آرمین روستا طلائیه
محمدعلی زارع بهمن
عرفان رزاقی بهمن
3 1 محمدآل خمیس وصال
محمدرضاجعفری پژمان پارسه
مهرشادنادری پیام
علیرضا وصالی خلیج فارس
مجتبی رضا بنی فر خلیج فارس
محمدرضا پایان خلیج فارس
علیرضازارع بهمن
افشین امیری قشقایی
پویا هنرمند ولیعصر
علی زارع ولیعصر
علی نامداری ولیعصر
دانیال رفیعی آسیا
محمدجواد دباغ وصال
امیررضا جمالی بهمن
رضاگلندری قشقایی
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
1 13 سلمان عزيزي منتظران مهدي (عج)
2 10 حامد دادفر بهمن
3 8 ابراهيم فلامرزي بهمن
4 7 محمد بيضايي نگين فارس
5 6 رضا جوانبخت پوشاك ژاكت
رضا ميرزايي نيايش
رضا مرادي پيمان سازان
حسن هنرور احمدبن موسي (ع)
6 5 ميثم برمشوري پوشاك ژاكت
محمد قاسمي قشقايي
مصطفي رحماني نگين فارس
ضيا سلطاني ثارالله(ع)
7 4 ميثم منصوري پيمان سازان
علي عسگري قصرابونصر
دانيال كاظمي مهركوش فارس
اسحاق سورغالي نگين فارس
ميلاد اژدرلو اباصالح (عج)
خليل بدنام پسماند شهرداري
محمدحسين اصطهباناتي پارس
ميلاد قنبرزاده نگين فارس
حامدفخار زندياد موسايي
علي حاصلي منتظران مهدي (عج)
فريد الطاف مهركوش فارس
محمد هادي شهرياري جوانان مهندسي
8 3 رضابهروزي مهر كوش فارس
سينا صريحي پسماند شهرداري
ميلاد فلامرزي مهركوش فارس
ابوالفضل فيجاني شهيد رحماني
فرزاد چم ريز شيرازي شهيدرحماني
عليرضا عزيزي قشقايي زرقان
ايمان فلاح بهمن
سعيد زارع نگين فارس
سجاد عزيزي منتظران مهدي(عج)
محسن روستا ناحيه احمدبن موسي(ع)
حسين فرامرزي كهن سرو صدرا
محمد رضا حسن نژاد قشقايي
مرتضي حيدري ثارالله (ع)
9 2 ميلاد خباززاده نيايش
علي صفدري قشقايي زرقان
حبيب حيدري وحدت
صابرجمشيدي پارس
علي كشاورز احمدبن موسي(ع)
ميثم كرمي قشقايي زرقان
مهدي علي پناهي شهيد ابوالفتحي
ياسر رشيدي قشقايي زرقان
سعيد خوش خلق منتظران مهدي (عج)
بهمن شرافت بهمن
علي حسنشاهي پوشاك ژاكت
محمد مطوري زنده ياد موسايي
كاظم زارع منتظران مهدي (عج)
اكبر خسروي پسماند شهرداري
امين معيني قشقايي
قاسم غضنفري ناحيه احمدبن موسي(ع)
سيروس مغيثي ناحيه احمد بن موسي(ع)
رضا كاظمي ناحيه احمدبن موسي (ع)
جعفر طالبي قصرابونصر
محمد رضا كشاورز نيايش
مصطفي دوكوهكي نيايش
سعيد شيرواني شهيد ابوالفتحي
رامين تقي زاده قشقايي
امين جنگجو قشقايي
سعيد جعفري بهمن
داوود مهربان زبان نوين
مهدي بنياني پرسپوليس
احمدحقوقي مهركوش فارس
محمد علي پيلتن مهركوش فارس
جواد كريمي شهيد عباس دوران
اميد ساعدي اباصالح (عج)
10 1 مسعود خوش نام كهن سروصدرا
ميثاق برمشوري پوشاك ژاكت
ميثم ايزدپناه نيايش
عبداله نامجو پيمان سازان
امين زارعي پرسپوليس
محسن جعفري پسماند شهرداري
امير حاجي زاده مهركوش فارس
حسين روستا قشقايي زرقان
مهرزاد زارعي پوشاك ژاكت
محمد عباسي پوشاك ژاكت
محمد صادقي سپاه ناحيه احمد بن موسي(ع)
سجاد بندي سعدي منتظران مهدي (ع)
ايمان شاهرخي اباصالح (عج)
محمد معصومي پيمان سازان
سروش محمدي قشقايي
محمد مهدي ني ريزي وحدت
پژمان رضايي پسماند شهرداري
محمد زارع قشقايي زرقان
محسن آزادي نيايش
عرفان سميعي نيا مهركوش فارس
فرشاد نجاتي پسماند شهرداري
امين دهقان زندياد موسايي
حسن زارع قشقايي بهمن
سيد عليرضا موسوي بهمن
سامان عبدالهي قشقايي زرقان
حسين قهرماني قصرابونصر
امين معيني قشقايي
علي قائدي پارس
رضا نجفي نيايش
حميد راسخي قشقايي زرقان
كامران شايسته قشقايي
داريوش محمدي قشقايي
داوود خسروي مهركوش فارس
مرتضي كامياب شهيد عباس دوران
علي ساساني شهيد عباس دوران
علي پرهيزگار پيمان سازان
مرتضي سنجانكي پيمان سازان
روح اله نامجو پيمان سازان
محمد نوري پيمان سازان
احمد ايوبي زبان نوين
هادي خليفه قشقايي زرقان
رسول ميرزايي زبان نوين
مرتضي كشاورز نگين فارس
مجتبي مرداني زبان نوين
احسان قاسم نژاديان قصرابونصر
پوريا آتش پور پيمان سازان
مهدي راستگو پيمان سازان
محمد محب تاش اباصالح (عج)
محمد فروتن اباصالح (عج)
فرزاد فرهادي منتظران مهدي (عج)
فرزاد خورسند قشقايي
فرشادمرادي جوانان مهندسي
محمد قاسمي قشقايي
سيدمحسن رضوي جوانان مهندسي
حسين رحيمي وحدت
ايمان اسلام شعار زبان نوين
پيمان زارع زبان نوين
احمدرضا جهاني پرسپوليس
ابوطالب قليچ خاني قصر ابونصر
مجتبي هزاره ثارالله (ع)
محمد زارع بهمن
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
0 0
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
1 6 عليرضا گودرزي زنديه
2 3 محمد ابراهيمي برق الف
حسين جعفري بهارستان
محمد مهدی روستا ملوان جنوب
آرمين محمدپور بهارستان
3 2 مصطفي كشاني برق الف
حامد اله یاری پگاه پرسیا
مهدي شفيعي وصال الف
حفيظ اله تاجيك مهندسي
محمد امين حيايي برق الف
سيد حامد حسيني زنديه
مهيا حيدري زنديه
محمد جعفری فرد ولی عصر
حامد غلام شاهی ولی عصر
محمد علی صادقی ولی عصر
حامد همت فرهنگ الف
فرنام دهقان وصال ب
امير ارسلان نامداري خورشيد
محمدرضا صالحي احسان
امير محمد شمسي پور احسان
4 1 طاهرفرحی ولی عصر
محمد ميرشكاري وصال ب
محمد مهدي بمانا وصال ب
شهاب حقيقي وصال ب
آريا پيرديد وصال ب
کیان سوادی ماهان
امير محمد رنجبر وصال ب
متین حیاتی آوین
آرش محمدی آوین
قاسم کهن رای فرهنگ ب
علی بهرامی آوین
محمدسام مشایخ آوین
محمد کرمی ملوان جنوب
محمدجوادجمشیدی آوین
علی برزگر ولی عصر
ابوالفضل ظریف پور ماهان
پارسایوسفی ملوان جنوب
ميلاد صفر پور وصال الف
ابوالفضل دهقان فرهنگ الف
آيدين شيرزاد برق الف
اميرارسلان گوهري برق الف
ميثاق دهقاني صدرا
پارسا فيروزي صدرا
محمد جواد جمشيدي آوين
آرش محمدي احسان
محمد مهدي روستا ملوان
عليرضا بذركار ملوان
پارسا يوسفي ملوان
محمدامين شاپورجاني ملوان
ماهان زيوري ملوان
محمدكريم عباس نژاد بهارستان
عباس غلامي بهارستان
ابوالفضل محمدي برق الف
عليرضا فتحي برق الف
احمد كشاورز برق الف
پويا توكليان صدرا
امير محمد بذرافكن برق ب
محمد رضا اسدي برق ب
امير حسين جوانمردي برق ب
نيما كاروان وصال الف
علي رحمت پور وصال الف
عبدالرضا حسن مقدم بهارستان
محمد حسين منصوري فرهنگ الف
علی اصغر اله یاری پگاه پرسیا
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
1 4 امير حسيني خليج فارس الف
2 3 امير پناهي خو حافظ الف
ماهان دريا نوش حافظ الف
پارساساماني كيان
محمد اسلامي بعثت
حميدرضا طاهري خليج فارس ب
3 2 محمدرضا روستا ملوان
متين پروانه نژاد پيشگامان
حميدرضاخالويي بعثت
ميلاد صفري وصال
علي غفوري حافظ ب
حميدرضا جمشيدي پويش
محمدجواداسدي پويش
محمد كرمي ملوان
4 1 ابوالفضل زيوران حافظ الف
محمد مهدي مرجاني ايرانيان
محمد عباسي ايرانيان
محمد مهدي كمالي ايرانيان
سبحان كازروني خليج ب
ايليا اميري خليج ب
اميرحسين آغاز خليج ب
ابوالفضل رحيمي خليج الف
پارسا تقي پور كيان
شايان فرهادي كيان
مهدي شفيعي وصال
امير حسين ستوده برق ب
حسين فضل اله زاده حافظ الف
اميرحسين جوانمردي برق الف
امير حسين حمزوي تيرازيس
طاها طهماسبي تيرازيس
پوريا مرادپور شيراز نوين
ابوالفضل زارع شيراز نوين
ياشار داستان ايرانيان
مهدي نجف پور حافظ الف
ارشيا موسوي حافظ الف
عباس ضيايي برق الف
عليرضا فتحي برق الف
محمدنيكو برق الف
آيدين شيراز برق الف
علي اصغر زارعي برق ب
سجاد غمخوار بهمن
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
1 5 عليرضا نورالهي سرخپوشان
2 4 آرمين كاظمي سرخپوشان
علي سالاري وصال الف
3 2 عرشيا توانا سرخپوشان
محمد مهدي تراويده وصال الف
مهدي بحضياف وصال الف
حسين زحمتكش وصال الف
4 1 اميرغلامي سرخپوشان
حامد عسكري وليعصر
اميرعلي زنده بودي وليعصر
سيد رضا سوزنده وليعصر
سيد حسام الدين حسيني وصال الف
دانيال هدام وصال الف
عليرضا تاجيك خورشيد
ساسان حسيني خورشيد

نویسنده: شکرالله مسکوئی
 
17:35 1396/05/21

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال شیراز یک دوره کلاس آموزش پزشکیاری ویژه مربیان باشگاه ومدارس فوتبال شیرازدرحال برگزاری می باشد .

کاووس عباسی رئیس هیات فوتبال شیراز گفت : بمنظورجلوگیری از صدمات ورزشی در رشته فوتبال وجلوگیری ازصدمات وجراحات بیشتر بازیکنان وخدای ناکرده حوادثی که منجر به فوت می شود , هیات فوتبال شیراز باهمکاری هیات پزشکی ورزشی استان یک دوره کلاس آموزش امدادی جهت مربیان باشگاهها ومدارس فوتبال شیراز بمدت سه روز برگزارمی نماید .

درمراسم افتتاحیه این دوره آموزشی که صبح امروز درسالن آموزشی هیات پزشکی ورزشی استان برگزارگردید درابتدای جلسه آقای دکتر محمد زاده نائب رئیس هیات پزشکی ورزشی درخصوص چگونگی دوره آموزشی مطالبی عنوان نمودند , درادامه آقای ردگادبیر هیات فوتبال شیراز ضمن تشکرازبرگزارکنندگان کلاس آموزشی عنوان نمودند : مربیان شرکت کننده دراین دوره آموزشی ضمن استفاده مطلوب ازسرفصلهای آموزشی ارائه شده توسط اساتید مجرب درراستای به حداقل رساندن تلفات ورزشی دررشته پرتحرک فوتبال استفاده های لازم انجام گیرد .

یادآوری می شود این دوره بمدت سه روز ازتاریخ21 مردادماه لغایت 23مرداد دردونوبت صبح وعصر درحال برگزاری می باشد .

 

 


نویسنده: شکرالله مسکوئی
 
19:07 1396/05/18

قابل توجه کلیه مدیران باشگاه ها و مدارس فوتبال شیراز:

به منظور حضور در زمین ورزشی جهت مسابقات فوتبال می بایست کارت مربیگری از سوی کمیته مربیانبهمراه داشته باشید. بدیهی است در صورت عدم صدور کارت حق فعالیت در زمان مسابقات فوتبال ندارند و هرگونه مسئولیتی بعهده تیم وباشگاه می باشد.


نویسنده: غلامعباس ایزدپناه
 
00:48 1396/04/25

فینال مسابقات فوتسال جام رمضان شیراز با حضور مسئولین و علاقمندان به ورزش برگزار و تیم فوتسال شادمان مخزن به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات  رسید.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال شیراز، مسابقات فوتسال جام رمضان سال 96 شیراز با شرکت 23 تیم ودر قالب 6گروه درماه مبارک رمضان آغاز و تیمها به رقابت پرداختند.در این مرحله دو تیم از هر گروه به مرحله دوم راه یافت و سپس در مرحله دوم مسابقات نیز دوازده تیم در چهار گروه سه تیمی به رقابت پرداختندتا تیمهای شرکت کننده در مرحله یک هشتم مشخص شوند.

ایزد پناه مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال شیراز افزود: در مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات تیمهای شادمان مخزن وزنده یادسلیمی فرد با غلبه بر حریفان خود توانستند به مرحله فینال و تیمهای فرهنگ و پخش سروبه مرحله رده بندی راه یابند.

وی با اشاره به اینکه در طول این دوره از مسابقات سالنهای شهدای شلمچه وشهید ابوالفتحی میزبان این بازیها بودند ادامه داد: در نهایت روز شنبه 24 تیرماه سالن شهیدابوالفتحی شیرازمیزبان بازی رده بندی و فینال این دوره از مسابقات بود که دربازی فینان در وقت قانونی، هر دو تیم به نتیجه مساوی رضایت دادند و در ضربات پنالتی تیم شادمان مخزن توانست با شکست حریف خود به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد و در بازی رده بندی نیز تیم پخش سرو موفق شد باغلبه بر تیم فرهنگ به مقام سومی برسدوآقای احمد دهقان با زدن 12گل از تیم زنده یاد سلیمی فرد به عنوان اقای گل و تیم منتظران مهدی (عج)شهرک سعدی نیزبه عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات انتخاب شدند.

ایزد پناه در خاتمه گفت: استقبال پر شور تماشاگران از این مسابقات خیلی خوب بود که از حضور همه هواداران تیمها و علاقمندان به فوتسال تشکر میکنیم.

کویتی پور مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال شیراز نیز در ابتدا ضمن تشکر ازغلامعلی هنرپیشه رئیس هیئت فوتبال فارس ،جناب سرهنگ فلاح مسئول تربیت بدنی سپاه فجر فارس ،جناب سرهنگ کشاورز معاون هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس ،سرهنگ یونسی مدیریت خدمات و منابع فرماندهی انتظامی استان فارس ،مجید فهندژو توتونچی از پیشکسوتان فوتبال فارس ، سهراب خدیو رییس کمیته فوتسال استان فارس ،جناب سروان جمال آبادی انتظامات مسابقات ، همتی مسئول سالن ورزشی شهدای شلمچه  وعوامل برگزاری مسابقات گفت : این بازیها از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار بود و دراین دوره از مسابقات از داوران بسیار با تجربه و لیگی استفاده شد وتیمهای اول و دوم این دوره از مسابقات به لیگ دسته یک استان راه پیدا کردند.

لازم به ذکر است درمراسم اختتامیه این دوره از مسابقات از زحمات ارزشمند آقایان جواد سالک نژادوعلیرضا یگانه در عرصه داوری کشوری تجلیل شد.


نویسنده: غلامعباس ایزدپناه
 
16:07 1396/04/22

 

اختتاميه مسابقات فوتسال جام رمضان سال ١٣٩٦ شيراز

شنبه ١٣٩٦/٠٤/٢٤ سالن شهيد ابوالفتحي خيابان كارگر جنب آگاهي شيراز

مسابقه رده بندي  ساعت ١٥:٣٠

فرهنگ - پخش سرو 

 

مسابقه فينال ساعت ١٦:٣٠

شادمان مخزن - زنده ياد سليمي فرد 

 

روابط عمومي هيات فوتبال شيراز

Slogan
کانال رسمی سایت
حساب کاربری
لینک های مرتبط
کمیته ملی المپیک
فدراسیون فوتبال ایران
هیئت فوتبال فارس
اداره ورزش و جوانان فارس
اداره ورزش و جوانان شیراز
آمار سایت
بازدید امروز 82
بازدید دیروز 174
بازدید کل 267552
آی پی شما 3.88.156.58