header image
امروز  شنبه 28 مهر 1397
مسئول هیئت
مسابقات لیگ ها
نمایش جزئیات
جمعه 13 مرداد 1396
رضایی بهمن (زمین ارتش) 15:45
پنج شنبه 12 مرداد 1396
وصال طلائیه 16:0
جمعه 13 مرداد 1396
آسیا ولیعصر (زمین هوابرد) 17:0
خلیج فارس مقاومت (زمین ارتش) 17:45
یک شنبه 15 مرداد 1396
پیام حافظ (ورزشگاه شهید دستغیب) 16:0
دو شنبه 16 مرداد 1396
پژمان پارسه قشقایی (زمین بازی باهنر) 16:0
پنج شنبه 19 مرداد 1396
طلائیه آسیا(زمین ارتش) 16:0
جمعه 20 مرداد 1396
قشقایی وصال(زمین ارتش) 18:0
مقاومت بهمن(زمین شهیدحمزه) 17:45
ولیعصر خلیج فارس(زمین زرهی) 17:30
شنبه 21 مرداد 1396
حافظ پژمان پارسه(زمین ارتش) 16:0
یک شنبه 22 مرداد 1396
پیام رضایی(ورزشگاه شهیددستغیب) 16:0
پنج شنبه 26 مرداد 1396
پژمان پارسه پیام(زمین باهنر) 16:0
رضایی فجرشهیدسپاسی(زمین ارتش ) 16:0
جمعه 27 مرداد 1396
خلیج فارس طلائیه(زمین ارتش) 18:0
بهمن ولیعصر(زمین شهیدحمزه) 17:30
آسیا قشقایی(زمین هوابرد) 17:0
شنبه 28 مرداد 1396
وصال حافظ(زمین ارتش) 16:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
حافظ آسیا(ارتش) 16:0
پژمان پارسه رضایی(زمین باهنر) 16:0
جمعه 03 شهریور 1396
طلائیه بهمن(زمین ارتش) 17:45
شنبه 04 شهریور 1396
ولیعصر فجرسپاسی(زرهی) 17:30
قشقایی خلیج فارس(زمین ارتش) 16:0
یک شنبه 05 شهریور 1396
پیام وصال(ورزشگاه شهیددستغیب) 16:0
پنج شنبه 12 مرداد 1396
پژمان پارسه ملوان جنوب (زمین باهنر) 15:0
جمعه 13 مرداد 1396
حافظ خلیج فارس (زمین ارتش) 15:0
وصال طلائیه (زمین ارتش) 17:0
شنبه 14 مرداد 1396
رضایی قشقایی (زمین ارتش) 15:0
پنج شنبه 19 مرداد 1396
پرسپولیس ملوان جنوب(زمین سیمان) 17:0
جمعه 20 مرداد 1396
حافظ آرمان شیراز(زمین ارتش) 14:0
وصال طلائیه(زمین ارتش) 16:0
بهمن قشقایی(زمین شهیدحمزه) 15:45
جمعه 27 مرداد 1396
قشقایی وصال 14:0
طلائیه پرسپولیس(زمین ارتش) 16:0
بهمن حافظ(زمین شهید حمزه) 15:30
یک شنبه 29 مرداد 1396
ملوان جنوب آرمان(ورزشگاه شهید دستغیب) 16:0
یک شنبه 05 شهریور 1396
آرمان طلائیه(صاایران) 16:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
پرسپولیس قشقایی(سیمان) 16:0
جمعه 03 شهریور 1396
حافظ ملوان جنوب(زمین ارتش) 13:45
وصال بهمن(زمین ارتش) 15:45
پنج شنبه 02 شهریور 1396
پرسپولیس قشقایی (سیمان) 16:0
جمعه 03 شهریور 1396
حافظ ملوان جنوب (ارتش) 13:45
وصال بهمن (ارتش) 15:45
یک شنبه 05 شهریور 1396
آرمان طلائیه (صاایران) 16:0
چهار شنبه 08 شهریور 1396
بهمن پرسپولیس (ورزشگاه حمزه) 17:30
جمعه 10 شهریور 1396
قشقایی آرمان (ورزشگاه ارتش ) 15:30
وصال حافظ (ورزشگاه ارتش) 17:30
یک شنبه 12 شهریور 1396
طلائیه ملوان (شهید دستغیب) 16:0
دو شنبه 09 مرداد 1396
صنعت نفت پرسپولیس (ورزشگاه شهید دستغیب) 17:0
سه شنبه 10 مرداد 1396
انقلاب پژمان پارسه (ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
چهار شنبه 11 مرداد 1396
آسیا وصال ب (ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
پنج شنبه 12 مرداد 1396
پیروانی کولاک (ورزشگاه شهید دستغیب) 16:45
آپادانا رضایی (ورزشگاه شهیددستغیب) 18:0
جمعه 13 مرداد 1396
سپاهان مقاومت الف (ورزشگاه شهید دستغیب) 16:45
پیام ایرانیان ب (ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
توحید ایرانیان الف (زمین شهیدحمزه) 16:0
ملوان جنوب الف ملوان جنوب ب (ورزشگاه شهیدحمزه) 17:15
پیمان حافظ الف (ورزشگاه شهیدحمزه) 18:30
شنبه 14 مرداد 1396
خدایاری پدیده (ورزشگاه شهیددستغیب) 16:45
یک شنبه 15 مرداد 1396
مقاومت پارس (ورزشگاه شهیددستغیب) 18:0
دو شنبه 16 مرداد 1396
خلیج فارس الف حافظ ب (ورزشگاه دستغیب ) 17:0
چهار شنبه 18 مرداد 1396
پگاه پرسیا پویش (ورزشگاه دستغیب ) 18:0
پنج شنبه 19 مرداد 1396
صنعت نفت پژمان پارسه (ورزشگاه دستغیب ) 16:0
خلیج فارس ب پارسا (ورزشگاه دستغیب ) 17:15
پیشگامان آرمان (ورزشگاه دستغیب ) 18:30
جمعه 20 مرداد 1396
انقلاب پیروانی (ورزشگاه دستغیب ) 16:0
حافظ ب آریا 17:15
آسیا پیروانی (ورزشگاه دستغیب ) 18:30
شنبه 21 مرداد 1396
خدایاری مقاومت الف 16:40
یک شنبه 22 مرداد 1396
خلیج فارس الف بهمن 18:0
یک شنبه 22 مرداد 1396
برق الف وصال الف(ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
دو شنبه 23 مرداد 1396
شاهین برق ب(ورزشگاه شهید دستغیب) 17:30
سه شنبه 24 مرداد 1396
شیراز نوین بعثت 18:0
چهار شنبه 25 مرداد 1396
پیام کولاک(ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
پنج شنبه 26 مرداد 1396
سپاهان ایرانیان الف(ورزشگاه شهید دستغیب) 16:40
آپادانا پارس(ورزشگاه شهید دستغیب) 18:0
جمعه 27 مرداد 1396
ملوان ب پگاه پرسیا(ورزشگاه شهید دستغیب) 16:40
برق الف پویش(ورزشگاه شهیددستغیب) 18:0
شنبه 28 مرداد 1396
توحید مقاومت ب(ورزشگاه شهیددستغیب) 16:40
یک شنبه 29 مرداد 1396
پدیده رضایی 18:0
دو شنبه 06 شهریور 1396
پدیده رضایی (دستغیب) 17:30
سه شنبه 07 شهریور 1396
خلیج فارس الف بعثت (دستغیب ) 18:0
چهار شنبه 08 شهریور 1396
حافظ الف ملوان جنوب الف (دستغیب) 18:0
پنج شنبه 09 شهریور 1396
آپادانا توحسد ( دستغیب) 16:40
مقاومت الف ایرانیان الف ( دستغیب) 18:0
جمعه 10 شهریور 1396
ملوان ب پیمان (شهید دستغیب ) 16:40
سپاهان مقاومت ب (دستغیب) 18:0
شنبه 11 شهریور 1396
برق ب وصال الف (ورزشگاه دستغیب ) 16:30
یک شنبه 12 شهریور 1396
برق الف پگاه پرسیا ( دستغیب ) 18:0
دو شنبه 30 مرداد 1396
حافظ الف ملوان جنوب الف (شهید حمزه) 17:30
سه شنبه 31 مرداد 1396
برق ب پیمان (شهید دستغیب ) 18:0
چهار شنبه 01 شهریور 1396
وصال الف شاهین (دستغیب) 18:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
حافظ ب آرمان (ورزشگاه دستغیب ) 16:40
خلیج فارس الف آریا (دستغیب) 18:0
جمعه 03 شهریور 1396
شیراز نوین پارسا (ورزشگاه دستغیب ) 16:40
پیام انقلاب (دستغیب) 18:0
پرسپولیس پژمان پارسه (ورزشگاه حمزه ) 16:0
صنعت نفت پیروانی (ورزشگاه حمزه ) 17:15
وصال ب کولاک (شهید حمزه) 18:30
شنبه 04 شهریور 1396
بهمن بعثت (شهید حمزه) 16:30
پیشگامان خلیج فارس ب (شهید دستغیب) 16:40
یک شنبه 05 شهریور 1396
آسیا ایرانیان ب ( شهید دستغیب ) 18:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
حافظ آسیا (ارتش) 16:0
پنج شنبه 02 شهریور 1396
پژمان پارسه (باهنر) رضایی 16:0
جمعه 03 شهریور 1396
طلائیه بهمن (ارتش) 17:45
ولی عصر فجرسپاسی(زرهی) 17:30
قشقایی خلیج فارس (ارتش) 16:0
یک شنبه 05 شهریور 1396
پیام وصال (شهید دستغیب) 16:0
جمعه 10 شهریور 1396
آسیا پیام (ورزشگاه دستغیب) 17:0
فجرسپاسی طلائیه (شهید حوزه) 15:30
بهمن قشقایی (شهید حمزه) 17:30
شنبه 11 شهریور 1396
خلیج فارس حافظ (ورزشگاه ارتش) 14:0
رضایی ولیعصر (ورزشگاه ارتش) 16:0
یک شنبه 12 شهریور 1396
وصال پژمان پارسه (ورزشگاه ارتش) 16:0
لیگ های فوتبال شیراز
نمایش جزئیات
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال 5 5 15
2 پرسپولیس 5 3 10
3 آسیا 5 3 10
4 توحید 5 2 6
5 آوین 5 1 3
6 رضایی 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 حافظ 5 5 15
2 ملی ایرانیان 5 3 9
3 آپادانا 5 2 8
4 پگاه پرسیا 5 2 7
5 پارسا 5 1 4
6 آریا 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 برق 5 4 13
2 پیام 5 4 13
3 شیرازنوین 5 3 9
4 کیان 5 2 6
5 شاهین 5 1 3
6 مقاومت 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بعثت 5 4 13
2 پدیده 5 3 10
3 پویش 5 2 9
4 کولاک 5 1 4
5 احسان 5 0 3
6 ایرانیان 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خليج فارس 6 6 18
2 طلائيه 5 3 11
3 پژمان پارسه 6 3 10
4 حافظ 4 3 9
5 كولاك 5 3 9
6 قشقایی 5 2 8
7 راستي 4 2 6
8 ماهان 4 0 1
9 استقلال 4 0 1
10 پيام 6 0 1
11 سپاهان 4 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 طلائیه 4 4 12
2 پيرواني 5 3 10
3 ملوان 3 3 9
4 آرمان 5 3 9
5 حافظ 3 2 7
6 پرسپولیس 4 2 6
7 خليج فارس 4 2 6
8 بهمن 4 1 4
9 قشقایی 4 1 4
10 وصال 5 1 3
11 تيرازيس 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 آرمان 5 5 15
2 پارسیان 6 4 12
3 آذرخش المپیک 5 2 7
4 سرخپوشان 4 1 4
5 شاهین 5 1 4
6 استقلال 4 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 شهدا قصرالدشت 5 4 13
2 پارسه 5 3 10
3 حافظ 5 3 10
4 صنعت نفت 5 2 7
5 شیراز جوان 4 0 0
6 پارسا 4 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خدایاری 5 3 10
2 بعثت 5 3 10
3 کاروتک 5 3 10
4 پارس 5 3 10
5 خلیج فارس 5 1 3
6 نیوصبا 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 عقاب بهارستان 5 5 15
2 مهندسي 5 4 12
3 منتظران مهدي (عج) 5 4 12
4 آرين 5 2 6
5 پارس 6 1 4
6 ماهان 5 1 4
7 والا 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 آرمان 3 2 7
2 پارسه 3 2 7
3 حافظ 2 0 0
4 خدایاری 2 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پارس 3 2 6
2 شهداقصرالدشت 3 2 6
3 کاروتک 3 1 3
4 پارسیان 3 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 مهندسی 3 3 9
2 آراد 3 3 9
3 منتظران مهدی (عج) 3 2 6
4 فرهنگ 2 1 3
5 دلدادگان مهدی (عج) 2 1 3
6 پارس 1 1 3
7 شیراز جوان 1 0 0
8 فوتسال اسپرت 2 0 0
9 عقاب بهارستان 2 0 0
10 سرخپوشان 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 تيرازيس 6 4 14
2 اتحاد 6 4 13
3 شهيدان يزدان پناه 6 3 11
4 شهداي دشتك 6 2 8
5 اتحاد دشمن زياري 6 2 7
6 شهداي دهك 6 1 3
7 مرصاد 6 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 كاروتك 6 4 14
2 شهداي قلات 6 3 12
3 ملوان جنوب 6 2 9
4 مقتدر 6 2 7
5 قشقايي نوين 6 1 6
6 شاهين جواديه 6 1 5
7 مجيدسپيدان 6 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پيرواني 7 6 19
2 سايپا 7 5 16
3 آپادانا 7 4 13
4 وصال نوين 7 2 8
5 پگاپرسيا 7 1 7
6 كولاك 7 2 7
7 حافظ نوين 7 2 6
8 مرصاد 7 0 2
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سپاهان 7 5 16
2 ماهان 7 5 16
3 آريا 7 4 13
4 كوثر 7 3 11
5 پرشين اتحاد 7 3 10
6 شيراز نوين 7 1 5
7 انقلاب 7 1 4
8 پارسا نوين 7 0 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ايمان سبز 6 3 12
2 ماهان 6 3 11
3 آينده سازان 6 2 10
4 شهيداسلام نسب 6 2 7
5 وصال 6 2 6
6 شهدا ظفرآباد 6 2 6
7 آريا 6 1 5
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 رضايي 6 5 16
2 شهيدحدادي 6 4 14
3 زرقان 6 4 13
4 پيرواني 6 2 6
5 نبردكوشك بيدك 6 2 6
6 جنوب شيراز 6 2 6
7 پارسا 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 منتظران مهدي (عج) 3 3 9
2 پيمان سازان 3 2 6
3 اباصالح (عج) 3 1 3
4 زنده ياد موسايي 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بهمن 3 3 9
2 جوانان مهندسي 3 1 4
3 پارس 3 1 4
4 شهيد ابوالفتحي 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 مهركوش فارس 3 3 9
2 سپاه احمدبن موسي (ع) 3 1 4
3 ثارالله (ع) 3 1 4
4 شهيد عباس دوران 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 قشقايي 3 3 9
2 قصر ابونصر 3 1 4
3 نيايش 3 1 4
4 پرسپوليس 3 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پوشاك ژاكت 3 3 9
2 پسماند شهرداري 3 1 3
3 شهيد رحماني 3 1 3
4 كهن سرو صدرا 3 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 نگين فارس 3 2 7
2 قشقايي زرقان 3 1 5
3 زبان نوين 3 1 3
4 وحدت 3 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 منتظران مهدي (ع) 2 2 6
2 مهر كوش فارس 2 1 3
3 جوانان مهندسي 2 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بهمن 2 2 6
2 سپاه ناحيه احمدبن موسي(ع) 2 1 3
3 پيمان سازان 2 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 نگين فارس 2 2 6
2 پسماند شهرداري 2 0 1
3 قشقايي 2 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پوشاك ژاكت 2 2 6
2 قشقايي زرقان 2 0 1
3 نيايش 2 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 فجر 5 4 13
2 ولی عصر 5 4 13
3 انقلاب 5 2 6
4 آریانا اسپورت 5 1 5
5 سایپا 5 1 4
6 وحید رضایی 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس 4 4 12
2 بهمن 4 4 12
3 پیشگامان 5 1 5
4 ملوان جنوب 4 1 4
5 آرمان 4 1 4
6 طلوع کیان 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پیروانی 5 5 15
2 خدایاری 5 3 10
3 آینده سازان 5 3 9
4 سپاهان 5 1 5
5 پرشین اتحادپارسیان 5 1 4
6 پژمان پارسه 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پیروانی 6 5 15
2 فجر 6 4 13
3 بهمن 5 4 13
4 حافظ 5 3 9
5 برق 6 2 7
6 پرسپولیس 5 1 3
7 پدیده 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس 6 6 18
2 ولی عصر 5 4 12
3 وصال 5 4 12
4 بعثت 5 2 6
5 پیام 5 1 4
6 خدایاری 5 0 2
7 ملی ایرانیان 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس الف 6 3 12
2 سایپا 6 3 12
3 پویش 6 3 12
4 حافظ ب 5 2 9
5 شیرازنوین 6 2 6
6 سپاهان 6 1 3
7 پژمان پارسه 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس ب 6 4 14
2 پیشگامان 6 4 14
3 برق الف 6 4 13
4 آسیا 6 2 7
5 ملوان جنوب 6 2 7
6 بهمن 7 2 6
7 آرمان 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 انقلاب 6 5 15
2 ملی ایرانیان 5 4 12
3 برق ب 6 4 12
4 خدایاری 6 2 7
5 کولاک 4 2 6
6 پیام 5 1 4
7 پارسا 6 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 حافظ الف 6 6 18
2 وصال 6 4 13
3 بعثت 6 4 13
4 تیرازیس 5 3 9
5 استقلال 5 1 4
6 پارسه 6 1 4
7 فجر 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال 3 2 7
2 بهمن 2 2 6
3 قشقایی 3 1 4
4 پرشین اتحادپارسیان 2 0 0
5 پژمان پارسه 2 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 حافظ 2 1 4
2 آسیا 1 1 3
3 فجرسپاسی 2 1 3
4 انقلاب 2 0 2
5 سایپا 2 0 1
6 استقلال 1 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پویش 1 1 3
2 سپاهان 1 1 3
3 آریا 0 0 0
4 پیام 0 0 0
5 احسان 1 0 0
6 خلیج فارس 1 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پارسیان قصردشت 2 2 6
2 بعثت 1 1 3
3 عقاب 2 1 3
4 دراک 1 1 3
5 شیرازنوین 1 0 0
6 سروش 2 0 0
7 ماهان 1 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ولی عصر 2 2 6
2 پیکان 2 2 6
3 پارسا 1 1 3
4 پیشگامان 2 1 3
5 ایرانیان 2 1 3
6 پرشین اتحادپارسیان 1 0 0
7 وحید رضایی 1 0 0
8 کیان 2 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ملی ایرانیان 2 2 6
2 فارس نوین 2 2 6
3 خدایاری 2 2 6
4 زرقان 2 1 3
5 کولاک 2 1 3
6 پدیده 2 0 0
7 شاهین گاز 2 0 0
8 آپادانا 2 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ليگ برتر جوانان 1 1 3
گلزنان برتر
نمایش جزئیات
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
0 0
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
1 3 محمدقاسمی پیام
2 2 آرمین روستا طلائیه
محمدعلی زارع بهمن
عرفان رزاقی بهمن
3 1 محمدآل خمیس وصال
محمدرضاجعفری پژمان پارسه
مهرشادنادری پیام
علیرضا وصالی خلیج فارس
مجتبی رضا بنی فر خلیج فارس
محمدرضا پایان خلیج فارس
علیرضازارع بهمن
افشین امیری قشقایی
پویا هنرمند ولیعصر
علی زارع ولیعصر
علی نامداری ولیعصر
دانیال رفیعی آسیا
محمدجواد دباغ وصال
امیررضا جمالی بهمن
رضاگلندری قشقایی
تعداد گل نام بازیکن نام تیم
1 13 سلمان عزيزي منتظران مهدي (عج)
2 10 حامد دادفر بهمن
3 8 ابراهيم فلامرزي بهمن
4 7 محمد بيضايي نگين فارس
5 6 رضا جوانبخت پوشاك ژاكت
رضا ميرزايي نيايش
رضا مرادي پيمان سازان
حسن هنرور احمدبن موسي (ع)
6 5 ميثم برمشوري پوشاك ژاكت
محمد قاسمي قشقايي
مصطفي رحماني نگين فارس
ضيا سلطاني ثارالله(ع)
7 4 ميثم منصوري پيمان سازان
علي عسگري قصرابونصر
دانيال كاظمي مهركوش فارس
اسحاق سورغالي نگين فارس
ميلاد اژدرلو اباصالح (عج)
خليل بدنام پسماند شهرداري
محمدحسين اصطهباناتي پارس
ميلاد قنبرزاده نگين فارس
حامدفخار زندياد موسايي
علي حاصلي منتظران مهدي (عج)
فريد الطاف مهركوش فارس
محمد هادي شهرياري جوانان مهندسي
8 3 رضابهروزي مهر كوش فارس
سينا صريحي پسماند شهرداري
ميلاد فلامرزي مهركوش فارس
ابوالفضل فيجاني شهيد رحماني
فرزاد چم ريز شيرازي شهيدرحماني
عليرضا عزيزي قشقايي زرقان
ايمان فلاح بهمن
سعيد زارع نگين فارس
سجاد عزيزي منتظران مهدي(عج)
محسن روستا ناحيه احمدبن موسي(ع)
حسين فرامرزي كهن سرو صدرا
محمد رضا حسن نژاد قشقايي
مرتضي حيدري ثارالله (ع)
9 2 ميلاد خباززاده نيايش
علي صفدري قشقايي زرقان
حبيب حيدري وحدت
صابرجمشيدي پارس
علي كشاورز احمدبن موسي(ع)
ميثم كرمي قشقايي زرقان
مهدي علي پناهي شهيد ابوالفتحي
ياسر رشيدي قشقايي زرقان
سعيد خوش خلق منتظران مهدي (عج)
بهمن شرافت بهمن
علي حسنشاهي پوشاك ژاكت
محمد مطوري زنده ياد موسايي
كاظم زارع منتظران مهدي (عج)
اكبر خسروي پسماند شهرداري
امين معيني قشقايي
قاسم غضنفري ناحيه احمدبن موسي(ع)
سيروس مغيثي ناحيه احمد بن موسي(ع)
رضا كاظمي ناحيه احمدبن موسي (ع)
جعفر طالبي قصرابونصر
محمد رضا كشاورز نيايش
مصطفي دوكوهكي نيايش
سعيد شيرواني شهيد ابوالفتحي
رامين تقي زاده قشقايي
امين جنگجو قشقايي
سعيد جعفري بهمن
داوود مهربان زبان نوين
مهدي بنياني پرسپوليس
احمدحقوقي مهركوش فارس
محمد علي پيلتن مهركوش فارس
جواد كريمي شهيد عباس دوران
اميد ساعدي اباصالح (عج)
10 1 مسعود خوش نام كهن سروصدرا
ميثاق برمشوري پوشاك ژاكت
ميثم ايزدپناه نيايش
عبداله نامجو پيمان سازان
امين زارعي پرسپوليس
محسن جعفري پسماند شهرداري
امير حاجي زاده مهركوش فارس
حسين روستا قشقايي زرقان
مهرزاد زارعي پوشاك ژاكت
محمد عباسي پوشاك ژاكت
محمد صادقي سپاه ناحيه احمد بن موسي(ع)
سجاد بندي سعدي منتظران مهدي (ع)
ايمان شاهرخي اباصالح (عج)
محمد معصومي پيمان سازان
سروش محمدي قشقايي
محمد مهدي ني ريزي وحدت
پژمان رضايي پسماند شهرداري
محمد زارع قشقايي زرقان
محسن آزادي نيايش
عرفان سميعي نيا مهركوش فارس
فرشاد نجاتي پسماند شهرداري
امين دهقان زندياد موسايي
حسن زارع قشقايي بهمن
سيد عليرضا موسوي بهمن
سامان عبدالهي قشقايي زرقان
حسين قهرماني قصرابونصر
امين معيني قشقايي
علي قائدي پارس
رضا نجفي نيايش
حميد راسخي قشقايي زرقان
كامران شايسته قشقايي
داريوش محمدي قشقايي
داوود خسروي مهركوش فارس
مرتضي كامياب شهيد عباس دوران
علي ساساني شهيد عباس دوران
علي پرهيزگار پيمان سازان
مرتضي سنجانكي پيمان سازان
روح اله نامجو پيمان سازان
محمد نوري پيمان سازان
احمد ايوبي زبان نوين
هادي خليفه قشقايي زرقان
رسول ميرزايي زبان نوين
مرتضي كشاورز نگين فارس
مجتبي مرداني زبان نوين
احسان قاسم نژاديان قصرابونصر
پوريا آتش پور پيمان سازان
مهدي راستگو پيمان سازان
محمد محب تاش اباصالح (عج)
محمد فروتن اباصالح (عج)
فرزاد فرهادي منتظران مهدي (عج)
فرزاد خورسند قشقايي
فرشادمرادي جوانان مهندسي
محمد قاسمي قشقايي
سيدمحسن رضوي جوانان مهندسي
حسين رحيمي وحدت
ايمان اسلام شعار زبان نوين
پيمان زارع زبان نوين
احمدرضا جهاني پرسپوليس
ابوطالب قليچ خاني قصر ابونصر
مجتبي هزاره ثارالله (ع)
محمد زارع بهمن

نویسنده: محمد رضا قاسمی
 
19:01 1396/04/03

روز جهانی قدس، روز فریاد و مقاومت امت اسلامی بر سر امریکا و صهیونیزم در مقابل سیاستهای تفرقه انگیز است.(مقام معظم رهبری)

هیات فوتبال  شیرازهمراه با ورزشکاران، قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان، داوران، فوتبال  در آستانه روز جهانی قدس، جنایت اشغالگران و حامیان غربی آنان را محکوم می کند.
 
حضور پرشورمردم حزب الله در این مراسم جهانی، لرزه بر اندام رژیم غاصب صهیونیستی می اندازند و موجب دلگرمی و قوت قلب مبارزان فلسطینی می شود، روز قدس میراث گران‌بهای معمار فقید نظام مقدس جمهوری اسلامی و نشانی از عمق دور اندیشی و هوشمندی امام خمینی (ره) است که بیانگر اعتقاد و پایبندی‌اش به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی مقابل زورگویان عرصه جهانی است .
صهیونیسم غاصب باید بداند حکومت اسلامی و به ویژه مردم شریف و انقلابی ایران همواره از حقوق به‌حق ملت فلسطین حمایت کرده و غده سرطانی اسرائیل غاصب را محکوم می‌کند؛ امسال اهمیت گرامیداشت روز قدس بیشتر از همیشه است و جهان اسلام و مجامع اسلامی باید قدرتمندانه‌تر از سال‌های قبل به یاری مردم مقاوم فلسطین بشتابند.

وعده دیدارورزشکاران برای شرکت درراهپیمایی روز قدس , جمعه 2/4/96 ساعت 10 صبح کوچه مهدیه (یغما) جنب دفترنماینده مقام معظم رهبری دراستان وامام جمعه محترم شیراز .

((روابط عمومی هیات فوتبال شیراز))


نویسنده: محمد رضا قاسمی
 
18:59 1395/12/07
کمیته آموزش و مربیان هیات فوتبال استان فارس درنظر دارد  یک دوره کلاس دانش افزایی جهت مربیان فوتبال استان فارس را در تاریخ 19 اسفند 95 با حضور مدرسین FIFA آقایان مرتضی محصص  و فریدون معینی و رییس و دبیرکمیته آموزش فدراسیون آقایان دکتر  احسانی و جباری برگزار نماید.بنابر دستورالعمل کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ، حضور کلیه مربیان فوتبال استان الزامی می باشد و تمدید کارت مربیان در سال 96 منوط به شرکت در این دوره می باشد.لازم بذکراست مربیان می بایست حداکثر تاتاریخ 11/12/95جهت ثبت نام به کمیته آموزش استان مراجعه نمایند.

روابط عمومی هیات فوتبال شیراز


نویسنده: محمدرضا طاقدیس
 
19:38 1395/11/30
قابل توجه کلیه مربیان فوتبال که مدرکA وBآسیادارند, آن دسته ازمربیان که تمایل به شرکت درکلاسهای مدیریت مدارس فوتبال ومدیریت فنی مدارس رادارندمی توانندبه کمیته جوانان واستعدادیابی شیرازمراجعه کنند وجهت شرکت نام نویسی نمایند , قابل ذکراست که این دوره ازکلاسهابرای اولین بارتوسط هیئت فوتبال شیرازبرگزارمی گردد .
لذا کسانی که می خواهنددرمدارس فوتبال شیراز فعالیت داشته باشندمی بایست این کلاسهاراگذرانده ومدرکی که باتائیدهیئت فوتبال است رارائه نمایند.
Slogan
کانال رسمی سایت
حساب کاربری
لینک های مرتبط
کمیته ملی المپیک
فدراسیون فوتبال ایران
هیئت فوتبال فارس
اداره ورزش و جوانان فارس
اداره ورزش و جوانان شیراز
آمار سایت
بازدید امروز 178
بازدید دیروز 327
بازدید کل 204816
آی پی شما 54.80.87.166